Ludzie jak drzewa


"Gdy­by można odmłodzić człowieka, jak drze­wo. Ściąć z niego złe wspom­nienia, zes­kro­bać cały ból, wszel­kie roz­cza­rowa­nia, jak mar­twą tkankę; poob­ci­nać błędy, głupie de­cyz­je, po­myłki, przeświet­lić myśli".
Olga  Tokarczuk
Na szczęście nie można..."If you could rejuvenate human like a tree. Cut off the bad memories, scrape all the pain, all the frustrations like dead tissue; crop mistakes, stupid decisions, lapses, get thoughts x-rayed ".

Fortunately you can't do it...

0 komentarze: